Search the site
Guild Presidents
  Guild Presidents
     
   
- Dr V Shantaram (1954-57) - Shri Vijay Anand (1987-89)
- Shri Raj kapoor (1957-58) - Shri J Om Prakash (1989-93)
- Shri Mehboob Khan (1958-63) - Shri G P Sippy (1993-94)
- Shri Dilip Kumar (1963-65) - Shri J Om Prakash (1994-95)
- Dr V Shantaram (1965-68) - Shri Surinder Kapoor (1995-2001)
- Shri J Om Prakash (1968-70) - Shri Amit Khanna (2001-02)
- Shri B R Chopra (1970-71) - Shri J Om Prakash (2002-03)
- Shri G P Sippy (1971-77) - Shri Amit Khanna (2003-06)
- Subodh Mukherjee (1977-79) - Shri Ronnie Screwvala (2006-08)
- G P Sippy (1979-82) - Shri Manmohan Shetty (2008-10)
- Dr Ramanand Sagar (1982-83) - Shri Ramesh Sippy (2010-2012)
- Shri G P Sippy (1983-85) - Shri Mukesh Bhatt (2012 - 2016)
- Shri Atmaram (1985-86) - Shri Siddharth Roy Kapur (2017 - )